Modern Ontolojinin Kuruluşu veya Modern Ontolojinin Anlamı ve Tarihi

Ontoloji Yunanca kökenli bir sözcüktür ve anlamını onta (varolan) ve logos (öğreti, teori, bilim, akıl, düzen, söz) kelimelerinden almaktadır. Ontoloji bu iki kelimeden üretilen ve onsekizinci yüzyıldan beri, yani büyük Alman filozofu Christian Wolff’un Aristotelesçi anlamda ontolojiyi ve teolojiyi birleştiren metafizik anlayışını yıkıp yerine Leibniz’ten esinlenerek kurduğu yeni metafizik anlayışından beri yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Hatta Wolff’tan beri artık metafizik yoktur, bunun yerine artık iki farklı bilim, ontoloji ve doğal teoloji vardır dahi diyebiliriz. Ontoloji kavramının kendisiyle felsefe tarihinde ilk defa Rudolf Goclenius’un 1631 yılında yayınlanan Felsefe Sözlüğü (Lexicon philosophicum) için kaleme almış olduğu “soyut madde” (abstractio materiae) başlıklı makalesinde karşılaşıyoruz.

Leibniz

Leibniz ontolojiyi “genel metafizik” (metaphysica generalis) veya “genel bilim” (Scientia Generalis) olarak tanımlıyor. Burada söz konusu olan genel bilim, mantığın yanında “birşeyin ve hiçin”, “olanın ve olmayanın”, “eşyanın ve eşyanın oluş tarzının”, “tözün ve ilineğin bilmi” olarak ontolojiyi kapsamaktadır. Leibniz’in genel metafizik tanımı ve çerçevesine dair belirlemesi Hegel’in Mantık Bilimi için öngördüğü çerçeveyi andırmaktadır. Burada ayrıca Leibniz’in ontolojiyi bilim olarak tanımlıyor olmasına dikkat çekmek gerekmektedir. Felsefe ile bilim arasında ikircikli ve birbirini karşılılı ilkesel olarak dışlayan ilişki kurma tarzı 20. yüzyılın Amerikan pragmatizminin ve Heideggerci varoluşçuluğun ürettiği bir yaklaşımdır. Modern felsefede felsefi bir kavram ve “ilk bilimin” tanımı olarak ontolojinin Aristoteles’ten beri teolojiyi de kapsayan metafiziğin yerine geçmesi ve yerleşmesi, aynı zamanda felsefi bir bilim olarak ilk bilimin, yani ontolojinin kendisini teolojiden ayırması anlamına da gelmektedir.

Leibniz’in genel metafiziği diğer şeylerin yanında “olmayanın” bilimi olarak tanımlamasına da bir açıklık getirmek gerekmektedir. Leibniz burada olmayan ile potansiyel olanı kastetmektedir, böylece ontoloji, öz ile görünüm bilimi olarak tanımlanmış olur ki, bu durumda ontoloji aynı zamanda olasılığın veya mümkün olanın da bilimi olarak tanımlanmış olur. Bu durumda ontoloji, özün nasıl görünüme dönüştüğünü bir süreç olarak ortaya koyması gerekir –ki Hegel Mantık Bilimi’nin nesnel mantığı konu edinen bölümlerinde bunu yapar.

Christian Wolff

İşaret ettiğim gibi bu kopuşu kesin olarak gerçekleştiren Christian Wolff’tur. Fakat söz konusu kopuşun kökeni çok eskilere dayanır ve yüzyıllarca felsefe ile teoloji arasındaki gerilime ve hatta kavgaya işaret eder. Jos Lensik’e göre, 17. yüzyıl Skolastik felsefesinde söz konusu kopuş, yukarıda andığım Lexicon Philosophicum’u yayınlayan Johannes Micraelius tarafından örnek gösterilebielecek bir şekilde dile getirilmiştir. Zira Micraelius’a göre metafiziğin konusu “eğer var ise var olandır”.

Mivraelius’a göre, böyle belirlenmiş olan konusu nedeniyle metafizik “bazıları tarafından ontoloji (ontologia) olarak adlandırılmaktadır.” Miraelius metafiziği “genel” ve “özel” olmak üzere iki alana ayırıyor. Genel metafizik kendisine “varolanı en soyut anlamda” konu edinirken, özel metafizik ise Tanrı gibi “maddeden tamamıyla ayrılmış olan töz tarzlarını” konu edinmektedir. Wolff, Yeniçağ ile başlayan felsefenin teolojiden ayrılıp kendi başına bir bilim olma çabasının ilk önemli üst uğrağıdır. Bundan sonra Wolff’un başlattığı klasik metafiziğin yıkı Kant tarafından devam ettirilecektir. Ancak bu yıkım üzerine, yani alanın eleştirel temizliği üzerine yeni bir ontoloji inşa edilebilir –ki bu, Hegel’in Mantık Bilimi’nde ortaya konan ve ontolojiyi, mantığı, yöntem bilimini ve epistemolojiyi birleştiren bütünlüklü bir dünya tasarımına denk gelmektedir.

Wolff modern anlamda ontolojiyi şöyle tanımlıyor: “Ontoloji veya İlk Felsefe, genel olarak varolanın bilimidir, yani eğer o var ise (Lat.: “Ontologia seu philosophia prima est scientia entis in genere seu quatenus ens est”).” Bundan böyle ontolojinin veya “İlk Felsefenin” görevi varolanların bir bütün olarak tüm belirlenimlerini tüm yanlarıyla açıklamaktır. Bundan sonra artık felsefe tamamıyla dünveyi ilkeler üzerine kurulabilir. Kant’ın giriştiği iş, Fichte ve Schelling’ten sonra Hegel tarafından tamamlanır. Fakat ne yazık ki 19. yüzyıl ontolojiden kaçış yüzyılı olarak çıkar karşımıza. Karl Marx’ın ontolojiyi Hegel’den sonra yeniden tesis etme çabaları yarıda kalmıştır. Ancak 20. yüzyılda Edmund Husser ile ontoloji yeniden inşa edilmeye başlar. 20. yüzyılda ontoloji karşıtlığı kendisini Husserl’in tabiriyle Heidegger’in “irasyonel” veya “temel ontoloji” (Fundamental ontologie) olarak gösterirken, akıl ilkesini temel alan ontoloji Georg Lukacs’ın Toplumsal Varlığın Ontolojisi’nde devam eder.

Prof. Dr. Doğan Göçmen

Prof. Dr. Doğan Göçmen
Prof. Dr. Doğan Göçmenhttp://www.felsefehayat.net
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak çalışmaktadır. Akademik öğrenimini Almanya’da ve İskoçya’da gördü. Sosyoloji, hukuk, iktisat gibi sosyal bilimler alanlarında ve felsefede öğretim gördü ve lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini yazdı. Adam Smith üzerine İngilizce bir kitabının yanında Modern Felsefe: Adam Smith, Hegel ve Marx adlı bir de Türkçe kitabı bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında Rusça, İngilizce ve Almanca da dâhil olmak üzere farklı dillerde birçok yazısı bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak pratik felsefe çalışmaktadır. Ahlak ve siyaset felsefesi alanlarında uzmanlaşmıştır. Hukuk, sanat felsefesi, epistemoloji ve ontoloji alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır.

POPÜLER BAŞLIKLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DİĞER YAZILAR

REKLAM

Dahası - Ötekiler - BAŞKASI

Çocukluk Bir Sanattır

Çocukluk ve bir yere ait olma duygusudur bizi yaşatan. Çoğu kez bunu unutarak yaşarız. Aslında bir ümit etme halidir olgunluk ve yaşlanmak. Çocukluksa… Tam...

Şair Akıldan Korkmamalıdır

Güzellik kavramı olmadan işin içinden çıkamayacağımız ortadadır. Bu kavrama gereksinmek yüz karası değildir, ama yine de kişiyi kararsızlığa iter. Anlatım Olarak Şiir Şiir, anlatım olarak nitelendirildiğinde,...

İçdeney

"Gece aynı zamanda bir güneştir." Nietzsche’nin “Şen Bilgi” için söylediği şu sözleri kitabım için söylemeyi ne kadar isterdim: “İçinde derinlik ve neşenin sevecenlikle el ele...

Ruh ve Vicdan Üzerine

İnsan ruhu değerlidir. İşlenmemiş bir elmas gibi hayat boyu parıldar, durur. Eğer bu çağrıyı fark etmezsen, o sadece toprağın altında parlayan bir maden olarak...

Din Olgusu Hakkında

Dinin toplumsal hayattaki işlevine baktığımız zaman kollektifin bir yansıması olduğunu ve toplumsal unsurları bir arada tutan bir işlevsellik içinde olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda din...

İnsanın Hikâyesi

Ölümü bir düş olarak görmüştük. Kışlara ve karanlığa sığındık ama hep soğuktu. Geleceği çoktan başlayan bir hikâye'ye gidiyorduk. uzun yolculuklar birikmişti içimizde. Oturup bağıra bağıra...

Kiliselerin ve Kilise Bezemelerinin Sembolizmi

Dini görevlere ve konulara mahsus olan tüm şeyler ilahi anlamlarla ve hikmetlerle doludur ve kutsal güzellikle dolup taşarlar. (...) Kutsal Kitap’ta farklı anlamlar vardır:...

Çarmıhtaki Acı

isa kimsesiz bir çocuktu yusuf marangozun meryeminden doğma önceden müjdelendi doğumu kızıl venüsün şefkatli kucağında isa hayaller gören bir çocuktu beşiğinde konuşan tanrı çoban değil koyundu sürüsünü çakallara sattı isa acı çeken...

Gider İçerdi Can Baba, Kendisine Acımadan Ama

Can Baba, hatırlar mısın, bir akşam, arkadaşlarla Kuzguncuk’taki evinize gelmiştik… Evde senden başka kimse yoktu. Yapayalnızdın. Sevgilisi terk etmiş liseli bir öğrenci gibi çaresizdin....

Saf Şiir: Bir Konferans İçin Notlar

Saf şiir, kısaca, dil ile bu dilin insanlar üzerinde yarattığı etki arasındaki o, biçimden biçime giren çeşitli ilişkiler üzerine yaptığımız öylesine önemli bir çalışmada...

“Poetika” İnsan Yazgısının Sanattaki İzdüşümleri

Felsefenin biricik mesaisi insandır, diğer bir söylemle felsefe eylemelerimizin kaynağı da sonucu da insandır: Felsefe varsa insan oradadır ve işin başındadır, insan yoksa felsefe...

Yoga

Yoga hakkında herkes az çok bir bilgiye veya önyargıya sahiptir. Ama genelde ön yargıya. Yoganın öğrenilmesi ve uygulanması yoluyla beden ve ruh disiplinin vermekte...

Bir Kinin Öyküsü: Blair Cadısı

1800’lerin sonu… Maryland Burkitsville’de Robin Weaver adında bir kız çocuğu ortadan kaybolur. 3 gün sonra büyük annesinin verandasında aniden belirir. Bu küçük kız sürekli...

Felsefeyle Titreşen Şiir

Şiir felsefesiz de yazılır. Nasıl, yaşanıyorsa yaşam, felsefeye değmeden. Şiirin şiir olarak değerini göstermez, felsefeden beslenişi ya da yoksun kalışı. Felsefe, Batıda, üç bin...

11. Sone

Gençliğin günden güne kalırken gerilerde Bir yavru yaratırsan alsın diye yerini, Dinçken can verirsen o körpe can ilerde Senden göçen gençliğe varıp yaşatır seni. Böyle sürecek akıl, güzellik...